Nylige undersøgelser foretaget af DTU Aqua viser en forfærdelig og ødelæggende effekt af de alt for mange skarv, der efterhånden får lov at fouragere i de indre danske farvande. Ikke kun i de kystnære områder, men i vinter- og forårsmånederne også mange kilometer oppe i vore vandløb.

De fem vigtigste fiskeædere i danske farvande er skarv, fiskehejre, mink, lappedykker og odder. Tilsammen æder de omkring 12.600 tons fisk årligt. Heraf æder skarven de 10.000 tons, medens de 4 sidstnævnte nogenlunde ligeligt æder de resterende tons. Fiskehejre, mink, lappedykker og odder deles altså om 20%, medens skarven alene æder 80%.

10.000 tons! Det er faktisk mere end danske erhvervsfiskeres årlige landinger fra alle de danske indre farvande.

Et dokumenteret exempel ud fra gylp analyser og forskellige former for tagging fra Ringkøbing Fjord viser omfanget af denne fugls tæring på vore værdifulde fiskebestande:

  • 40-50% af laksesmolt i årgangene 2000-2002 blev ædt af skarv fra én koloni – Olsens Pold
  • Al udsat skrubbeyngel, 1.4 millioner, blev inden for 15 dage ædt af skarv
  • I alt 30.000 lakseyngel, 1.4 millioner skrubbeyngel og 38.000 åleyngel – alt udsat for at forbedre arternes overlevelse, bliver i Ringkøbing Fjord hvert år ædt af skarv

DL går ind for biodiversitet, og der bør naturligvis være plads til et bæredygtigt antal skarv i Danmark. Men i betragtning af skarvens efterhånden enorme udbredelse – mange gange større end oprindeligt politisk vedtaget – og dens voldsomme prædation på værdifulde fiskearter og deres yngel, anbefaler DL en meget skarp regulering af skarven ved vande med stalling, snæbel og udtræk af lakse- og havørred yngel.

Dansk Laksefond går ind for følgende

  • Ingen skarvkolonier inden for en vis afstand af åer med bestande af laksefisk. Det være sig på åben kyst eller i fjorde, bugter og vige
  • Organiseret bortskydning af skarv langs vore åer uafhængigt af ejendomsforhold
  • Indædt bekæmpelse af skarven med alle lovlige midler indtil dens udbredelse og antal er nedbragt til det oprindeligt politisk vedtagne og i overensstemmelse med den skrappeste fortolkning af EU direktiver

Inden for rammerne af disse målsætninger vil DL arbejde politisk på at få bragt antallet af kolonier og individer ned på et bæredygtigt niveau.

DL vil direkte støtte projekter, hvis hovedformål er at begrænse skarvens udbredelse.

Læs tidligere formand Casper Moltkes kronik om skarven her