Dansk Laksefond indbyder til Laksekonference på Skarrildhus fredag den 8. oktober 2021.

2019 var Internationalt lakseår, men for os skal alle år være Laksens År. Det er Dansk Laksefonds vision, at samle alle gode kræfter for laksens ve og vel. Gennem viden og engagement vil vi arbejde for store og robuste laksefiskebestande i danske vandløb.

Mød op og få nyeste viden om laks og laksevandløb i Danmark og internationalt – bliv inspireret og vær ambassadør for laksen.

Vi glæder os til at se dig.

Arrangementet er gratis, vi tillader os dog at håbe på frivillige bidrag på dagen til dækning af forplejning.

Tilmelding til sl@vildlaks.dk

Program for konferencen

10.00  Velkomst, Dansk Laksefond – Christian Wedel Neergaard, Dansk Laksefond

10.10  Laksens fremtid i Danmark – Ejgil E. Andersen, Miljøministeriet

Vi har inviteret miljøministeriet til en snak om laksens fremtid, og en række spørgsmål trænger sig på. Er en ny laksehandlingsplan lagt i graven? Er miljøministeriet opmærksom på, hvor stor indflydelse skarven har på de danske fiskebestande. Og hvad med bæveren? Vil Danmark deltage i det internationale samarbejde omkring laks? Der er nok at tage fat på!

10.30  Varde Å 1921 til 2021, fra ødelagt til genskabt på 100 år – Arne Kvist Rønnest, Dansk Laksefond

Skjern Å og Storå har ofte taget fokus, når der bliver talt laks. Men faktisk er udviklingen i Varde Å helt på højde med øvrige danske laksevandløb, og med Holme å projektet i 2021 er Varde å klar til det næste store spring. Få hele historien – om ’Lykke Per’ der ville kanalisere åen helt til Vejle, om kviksølvsskandalen, opstemninger og kanaliseringer og nu udsigten til et genskabt å system.   

11.10  Laksens genetiske udvikling i Danmark – Einar Eg Nielsen, DTU Aqua

Genetikerne har gennem den store lakseundersøgelse indsamlet prøver for at følge den genetiske udvikling i de danske laksebestande. Hvordan er det lige det er med de forskellige danske stammer, og hvordan har det udviklet sig gennem lakseprojektet.

https://danmarksvildlaks.dk/om-den-store-lakseundersoegelse/

11.25  Giver store laks store laks? MSW laksenes betydning – Dorte Bekkevold, DTU Aqua

Betyder det noget, om en laks er stor eller lille når den gyder? Giver store laks store laks, eller er det   ikkeså simpelt. I ” Den store lakseundersøgelse” fulgte man en hel årgang, for at se hvad der har betydning for den fremtidige bestandssammensætning.            

 11.40  Coronafiskerne – kan vi rumme de nye uerfarne lystfiskere i laksefiskeriet? – Torben Kaas, DSF

Flere og flere søger laksefiskeriet i takt med, at det bliver kendt. Samtidigt har Corona pandemien givet mange mere tid til fiskeri. Den øgede interesse er positiv, men hvordan integrerer vi de mange flere lystfiskere.

12.00  Frokost

12.45  Frit løb ved Skarrildhus – Daniel Lindvig, Herning Kommune

Der har været spærring i Karstoft Åen ved Clasonsborg side 1840. Flere løsninger for passage har over tid været i spil, med mere eller mindre succes. Nu er åen genskabt i sit oprindelige løb, med gyde- og opvækstpladser i flot natur. Skarrildhus, som danner rammen omkring Laksekonferencen, ligger midt i det hele. Derfor bliver dette indlæg flyttet ud i naturen. Vi garanterer, at alle får en laks at se!

14.00  Laksen og biodiversiteten – Sebastian Jonshøj, Vicepræsident, Danmarks Naturfredningsforening

Laksen er en væsentlig del af den danske natur. Det som er godt for laksen, er godt for naturen, plejer vi at sige! Men er det egentlig nok? Kunne bedre natur omkring vandløbene løfte laksebestandene det sidste stykke, så de igen bliver fuldt selvproducerende på et højt niveau

14.20  Laksens situation i Norge – Pål Mugaas, Norske Lakseelver

Den vilde laks har det svært i Norge. Man siger, at den samlede norske bestand af vildlaks kan være i tre netbure beregnet til opdrætslaks! Den norske stat har planer om at udvide produktionen af opdrætslaks. Er det enden for den vilde laks, eller er der stadig håb for danske laksefiskere, når de troligt rejser afsted med håbet om at fange en norsk laks i en fantastisk natur?

14.45  Mærkning af laks ved Grønland. Hvor dukker de op? – Niels Jepsen, DTU Aqua

Fra DTU Aquas undersøgelser af vandringen hos laks fra Skjern Å og Varde Å, har vi lært at danske   laks, der overlever gydningen, vandrer op langs Østgrønland når de skal op at æde. Vi vil prøve at fange nogle af disse laks, samt laks fra Spanske, Irske, Skotske og Svenske elve i havet ud for Tasiilaq i Østgrønland. I et projekt støttet af NASCO, vil vi undersøge om det er muligt at fange, bestemme hvilken bestand en laks tilhører og derefter mærke den med et elektronisk mærke og således få helt ny viden om ”hjemturen” for vores laks. Pilotprojektet skal udføres i september, så det bliver helt friske resultater der kan blive vist.

15.05  ”SDPAS – Den Store Lakseundersøgelse” – Hvad lærte vi? –  Anders Koed, DTU Aqua

I tre år forskede DTU Aqua og Danmarks Center for Vildlaks i nogen af de flaskehalse, der stadig er for de danske laksebestande. Hvordan klarer ynglen sig i danske vandløb, hvor mange smolt trækker der ud i havet, og hvad betyder nedgængere for bestande? Vi tager de vigtigste nedslag i forskningspakken. 

15.30  Hvordan forvalter vi vores Laksebestande? – Finn Sivebæk, DTU Aqua

Hvilken rolle spiller forvaltningen for den bemærkelsesværdige fremgang, der er hos de danske bestande af Atlantisk laks? Laksens fremgang er resultatet af et enestående samarbejde mellem mange parter. Den helt særlige danske forvaltning af laksebestandene bliver løbende trimmet i forhold til de trusler, som laksene møder. Truslerne for laksene bliver større og flere. En af løsningerne er at forvalte bestandene, så de er tilstrækkelig robuste til at kunne modstå fremtidens udfordringer og dermed overleve på sigt!

15.50  Afsluttende diskussion og spørgsmål.

Tilmelding til sl@vildlaks.dk