Dansk Laksefond arbejder for bedre forhold for laksen og havørreden i Danmark. Dette sker dels ved uddeling af privat indsamlede midler til projekter, som kan forbedre laksefiskenes situation. Dels gennem påvirkning af politikere, medier og lystfiskere i samarbejde med forskningen og ligesindede partnere.

Dansk Laksefond skaffer midler gennem fundraising og fra velvillige sponsorer.

VISION
Målet er store og naturligt selvreproducerende bestande af laksefisk i alle egnede vandløb. Målet er opfyldt, når bestandene har nået et så robust og stabilt niveau, at de tåler en bæredygtig udnyttelse.

IMG_2740_600x400

DANSK LAKSEFONDS VÆRDIGRUNDLAG OG ARBEJDE
På initiativ af Orri Vigfússon og Casper Moltke dannedes i begyndelsen af 90’erne Dansk Laksefond (DL) som en dansk pendant til North Atlantic Salmon Fund (NASF).

Danmarks natur har de seneste 20 år været i pæn fremgang på næsten alle væsentlige områder. Vandkvaliteten i åer, søer og de kystnære farvande er steget. Søer er genskabt, åer er ført tilbage til oprindelige slyngninger og tørlagte moser, sløjfede vandhuller og drænede enge er reetablerede. Implementeringen af de netop vedtagne vandplaner vil efter alt at dømme accelerere denne positive udvikling.

Laksebestandene i de jyske vestvendte åer er endelig inde i en markant fremgang. En væsentlig årsag hertil er, at Danmarks Center for Vildlaks de sidste mange år har udført et forbilledligt arbejde med udsætning af millionvis af lakseyngel, baseret på den oprindelige danske laksestamme. Dansk Laksefond har lige fra den spæde begyndelse i slutningen af 90’erne støttet centeret med donationer.

DL fokuserer udelukkende på fisken. Hvor det er biologisk fornuftigt, går DL derfor også ind for relevante begrænsninger af det rekreative fiskeri, herunder Catch & Release, længere fredningstider, og fiskeforbud.

Overordnet set er DL stadig behersket optimistisk på laksefiskenes vegne. Men som det ses af ovenstående korte gennemgang af vore holdninger og arbejde, er der stadig mange opgaver at løse, før vort mål er nået – store selvreproducerende bestande af vilde laksefisk i danske vandløb.

For at nå derhen har vi fortsat brug for din økonomiske støtte

På forhånd tak!

Bestyrelsen:

Christian Wedell Neergaard (formand)
cwn@svenstrup.dk

Arne Kvist Rønnest (næstformand)

Jens Hillingsø (kasserer)

Christian Abildtrup (bestyrelsesmedlem)

Michael Grimm (bestyrelsesmedlem)

Niels Jepsen (bestyrelsesmedlem)

Søren Larsen (bestyrelsesmedlem)

DSC_5056_600x400